A级三级

A级三级

卷四妇人方下\月经不调第二十一治月水不调,或前或后,或多或少,或赤或白方。大人一升,亦日五服。

新生与朱蜜法,以飞炼朱砂如大豆许,以赤蜜一蚬壳和之,以绵缠箸头沾取,与儿吮之,得三沾止,一日令尽此一豆许,可三日与之,则用三豆许也,勿过此,则伤儿也。 一医处方,不得使别医和合,脱或私加毒药,令人增疾,渐以致困。

至于虚火,因饮酒则动脾火,忿怒则动肝火,色欲则动肾火,火炎上攻,咽喉干燥,二便如常,少阴脉数,宜养阴降火。上二味治下筛,酒服方寸匕,亦治丈夫。

又方韭根葱根取汁,悬头着一枣大纳鼻中,少时更着,两三度瘥,葱白捣汁亦得。菟丝子末,酒若米汁服方寸匕,即生。

一为单,二为双。 凡诸果实仁,皆去尖及双仁者,汤揉挞去皮,仍切之。

中风之症症非轻,中冲二穴可安宁,先补后泻如无应,再刺人中立便轻。滋肾水,润三焦,养丹田,安五脏,退骨蒸,软坚块。

Leave a Reply