LG37步兵炮

LG37步兵炮

 各随轻重而互参之。 寒燥自在,而其力又能驱使人身之正气为热,以为之疑阵作障于外也。

 血行者,凉化之,佐以补气;血结者,温化之,佐以行气。南面而立,阳明在前,阳之盛也,非燥气在前也;太阳在后,远而外之也,非寒气在后也;少阳在侧,前后之间也,非火气在侧也。

所谓逆冬气则少阴不藏,肾气独沉也。太阳、少阳、太阴、少阴,俱同此义。

又或重任桂、附,而觉燥热,遂以为不受温矣。惟冬时腠理固密,寒邪必先伤皮肤,以渐深入,故谓三时伤寒治法不同则可,谓三时无伤寒则不可。

 或怒而发,或忧而发,或劳而发,或惊而发,或食恶味而发,或闻秽气而发,或入庙、入墓、问病、见尸、见孝服而发,或闻哭而发,或自悲哭而发,或见血而发,或遇大风骤寒而发。其病也,一由宣泄之太早,一由闭遏之太过,虽同为温病,而治法又有不同矣。

至真要论本司天在泉六气之胜复,以明补泻。按∶虫病多起于湿热太盛,木郁土中而化生也。

Leave a Reply